หลักฐานการสมัครงานหากสมัครด้วยตนเอง
 
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  หรือ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5. สำเนาใบ ส.ด. 43 หากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 1 ใบ
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 1 ใบ
 
          สวัสดิการที่ทางบริษัท ฯ จัดให้สำหรับพนักงาน
 
1. ประกันสังคม เลือกตามโรงพยาบาลที่ต้องการ
2. เบี้ยขยันรายเดือน , เบี้ยเลี้ยง
3. ค่าตำแหน่ง
4. O.T.
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ค่าคอม ฯ
7. ลาพักร้อนประจำปี
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครงานด่วน
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ / บัญชี เจ้าหนี้
 
  รายละเอียดงาน   1. ทำใบสำคัญจ่าย , บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ , ตรวจสอบราคาจากบิลของ Supplier , จัดทำแฟ้มเจ้าหนี้รายตัว
      2 จัดทำ ภงด.53 , ภงด.3 , จัดทำ ภพ.30 , ทำ Stock สินค้า , สรุปค่าใช้จ่ายพนักงานขาย , ทำ Stock สรรพากร
      3. สรุปค่าใช้จ่ายพนักงาน , ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ - ขาย , รับผิดชอบงานด้านบัญชีชุดสรรพากร
      4. ทำเช็คจ่าย , ออกใบสั่งซื้อ , จัดทำบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
      5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       
  อัตรา   2 อัตรา
  เงินเดือน   ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
  สถานที่ปฏิบัติงาน   บริษัท พี.ดี.ซี.เซอร์วิส จำกัด
       
คุณสมบัติผู้สมัคร   1.เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
      2. สูง 165 ซม. ขึ้นไป
      3.ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
      4.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
      5.มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงาน รักในหน้าาที่การงาน มีความขยันอดทน
       
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ / บุคคล
 
  รายละเอียดงาน   1. สรรหา - คัดเลือกบุคคลากรเข้าสู่บริษัท , งานสถิติ ขาด ลา มาสาย ประจำเดือน
      2. งานประกันสังคม , งานตรวจสอบ แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ แบบยื่นรายการ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
      3.งานทะเบียนประวัติพนักงาน , งานปรับบรรจุ - ตั้งแต่พนักงาน จนถึงระดับหัวหน้างาน
      4. งานตรวจสอบสิทธิการลา พักร้อน ลาป่วย ลากิจ
      5. งานสถิติ ขาด ลา มาสาย ประจำเดือน
      6. งานพนักงานงานลาออก ตรวจสอบ การรับผิดชอบงาน และอุปกรณ์ช่าง ชุดฟอร์ม
      7. งานเงินเดือน /ค้าจ้าง /ค่าล่วงเวลา
       
  อัตรา   2 อัตรา
  เงินเดือน   ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
  สถานที่ปฏิบัติงาน   บริษัท พี.ดี.ซี.เซอร์วิส จำกัด
       
คุณสมบัติผู้สมัคร   1.เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
      2. สูง 165 ซม. ขึ้นไป
      3.ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      4.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
      5. ใช้โปรแกรม Micorsoft office Word , Excel เป็นอย่างดี
      6.มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงาน รักในหน้าาที่การงาน มีความขยันอดทน
       
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 
  รายละเอียดงาน   1.ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องงานขายและปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
      2.ประสานงานรับเรื่องข้อมูลจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
      3.ชี้แจงรายละเอียดของการตรวจงานซ่อมแก่ลูกค้า
      4. ติดตามงานที่เสนอราคาตลอดจนการเจรจาตกลงกับลูกค้า
      5. ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆในการดำเนินการซ่อมและการส่งมอบ
      6. รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารต่างๆส่งแผนกบัญชี - การเงิน เพื่อเปิด INVOICE
      7. ติดตามผลงานหลังส่งมอบและติดตามลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
       
  อัตรา   5 อัตรา
  เงินเดือน   ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
  สถานที่ปฏิบัติงาน   บริษัท พี.ดี.ซี.เซอร์วิส จำกัด
       
คุณสมบัติผู้สมัคร   1.ปริญาตรี สาขาบริหารการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
      2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
      3. ใช้โปรแกรม Micorsoft office Word , Excel เป็นอย่างดี
      4.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
      5.มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงาน รักในหน้าาที่การงาน มีความขยันอดทน
       
วิศวกรเครื่องกล
 
  รายละเอียดงาน   1.รับนโยบายด้านการทำงาน และการบริหารงาน ควบคุมดูแลงานระหว่างขบวนการผลิตเพื่อให้ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
      2. กำหนดมาตรฐาน และวิธีการปฎิบัติงาน รวมถึงวิธีการตรวจสอบ ชิ้นงาน อุปกรณ์ และ/ หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
      ที่เป็นขององค์กร
       
  อัตรา   2 อัตรา
  เงินเดือน   ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
  สถานที่ปฏิบัติงาน   บริษัท พี.ดี.ซี.เซอร์วิส จำกัด
       
คุณสมบัติผู้สมัคร   1.ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
      2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
      3.สามารถวิเคราะห์และเขียนแบบตลอดจนสร้างโมเดลงานที่เกี่ยวกับเครื่องกลได้ มีใบประกอบวิชาชีพ
      4.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
      5.มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงาน รักในหน้าาที่การงาน มีความขยันอดทน
       
SALE
 
  รายละเอียดงาน   1. วางแผนการเข้าพบลูกค้าในแต่ละพื้นที่
      2. บันทึกการเข้าพบลูกค้า ในแต่ล่ะวัน และแจ้งผลการเข้าพบลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชา
      3. เยี่ยมชมลูกค้าหลังบริการการซ่อม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี
       
  อัตรา   หลายอัตรา
  เงินเดือน   ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
  สถานที่ปฏิบัติงาน   บริษัท พี.ดี.ซี.เซอร์วิส จำกัด
       
คุณสมบัติผู้สมัคร   1.ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
      2.ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
      3.มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
      3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
      5.มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงาน รักในหน้าที่การงาน มีความขยันอดทน
       
 
 
 
วิธีการสมัครงาน
ติดต่อ : ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 17.00 น.) หรีอ ผ่านช่องทาง  www.jobthai.com
เบอร์บริษัท : 02-8118317 , 02-8118322-30
แฟ็กซ์ : 02-8118323 - 26
มือถือ : 089-9197386 , 081-9957541
Website : www.pdcs.co.th
E-Mail : human@pdcs.co.th