รายนามผู้บริหาร
 
                                             1. นายชัยวัฒน์ บุญสถิตถาวร        กรรมการผู้จัดการ
                                             2. นายสุธรรม บุญสถิตถาวร          กรรมการผู้จัดการ
                                             3. นายชัยพร   จิตอำไพ                 กรรมการผู้จัดการ
 
 
 
 
 
 
 
 
If you want information some more info@pdcs.co.th
© Copyright 2004 - 2006 P.D.C. Service Co., Ltd .All Rights Reserved